Privacybeleid

Privacy Policy

Waarom deze privacyverklaring?
Hier vindt u de privacyverklaring van Icenti. Icenti is gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van de Maagd 97 (7324 BT), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 86774514. Wij zijn per e-mail te bereiken via info@ontwikkeling-icenti.ziqq.nl en telefonisch op +31 85 060 05 07.

Icenti handelt onder haar merknaam ICENTI.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01 november 2021.

Rechtsgronden
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

  • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens.
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Icenti rusten;

De betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

  • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens via het (contact)formulier: NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen.
  • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 (zegge: zeven) jaar opgeslagen.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen
Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

  • Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;
  • E-maildienstverlener;
  • Logistieke partners;

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Automatische besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door ons te mailen naar info@ontwikkeling-icenti.ziqq.nl of telefonisch via +31 85 060 05 07.