Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ICENTI

Artikel 1 Definities

1.A ICENTI b.v. (Hierna: ICENTI)is een besloten vennootschap (B.V.), die zich ten doel stelt om elektronische accessoires, kantoor- en schoolartikelen en medische artikelen te leveren.

1.B ICENTI handelt onder haar merknaam ICENTI.

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en/of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit die een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten aangaat met ICENTI.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partij’ of ‘Partijen’ verstaan: ICENTI en/of Klant.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen ICENTI en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij ICENTI zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van ICENTI en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.  
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door ICENTI en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het importeren en leveren van CE-gemarkeerde FFP2 mondmaskers, en geleverde Producten alsmede alle andere door ICENTI ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door ICENTI aangeboden Producten, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen CE-gemarkeerde FFP2 mondmaskers die op de Website worden aangeboden.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van ICENTI, te raadplegen via www.icenti.nl. De website www.icenti.nlbevat ook de algemene voorwaarden van ICENTI.

 

Artikel 2 Identiteit van ICENTI

 1. ICENTI is bij de KvK geregistreerd onder nummer 81449399 en draagt btw-identificatienummer NL862097253B01. ICENTI is gevestigd aan Laan van de Maagd 97 (7323 BT) te Apeldoorn.
 2. ICENTI is per e-mail te bereiken via info@ontwikkeling-icenti.ziqq.nl of middels de Website www.icenti.nl en telefonisch op +31 85 060 05 07.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ICENTI en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met ICENTI overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is een offerte gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Klant de offerte niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, vervalt de offerte.
 3. De Klant kan contact opnemen met ICENTI via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Producten.
 4. ICENTI zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte.
 5. Als ICENTI een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. ICENTI kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van ICENTI dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij ICENTI deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door ICENTI.
 8. Na de ondertekening van de offerte stuurt ICENTI een factuur op. Vanaf de factuurdatum geldt er een betaaltermijn van 14 dagen. De leverafspraken staan in de offerte.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. ICENTI zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. ICENTI heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal ICENTI de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen niet voor rekening van Klant, en zullen door ICENTI niet worden doorbelast aan Klant.  [GI(1]
 4. De Overeenkomst kan alleen door ICENTI worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan ICENTI bij het sluiten van de Overeenkomst. De Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICENTI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan ICENTI worden verstrekt.  
 5. De Klant draagt er zorg voor dat ICENTI zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant ICENTI hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. ICENTI dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen ICENTI en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van ICENTI op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen ICENTI en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. ICENTI is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat ICENTI goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits ICENTI de Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2.      Voorts is ICENTI bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3.      Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en de Klant in verzuim is, dan is ICENTI gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij de Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1.      Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst na 14 (zegge: veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit[GI(1] . Indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (Zakelijke Klant), dan komt hem derhalve geen herroepingsrecht toe.
 2.      Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door de Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
 3.      Het Product heeft ontvangen;
 4.      Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
 5.      De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
 6.      Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.
 7.      Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal ICENTI het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten.
 8.      Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
 9.      Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt ICENTI dit ook na te laten.
 10.      De herroepingstermijn zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel vervalt om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne, indien de verzegeling van de Producten na levering is verbroken[GI(2] .
 11.      Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 5 van dit Artikel genoemde handelswijze.
 12.      Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 13.      ICENTI is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant het retourformulier invullen. Het staat Klant ook vrij om op een andere ondubbelzinnige wijze aan ICENTI kenbaar te maken de Overeenkomst op afstand te ontbinden.
 14.  Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan ICENTI om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt ICENTI onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.
 15.  Nadat de wettelijke bedenktijd, zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel is verstreken, is annulering van de Overeenkomst door Klant na ondertekening van de offerte niet meer mogelijk.
 16.  Voor de Zakelijke klant geldt dat annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte niet mogelijk is.

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1.      Indien Klant een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit[GI(2] , geldt dat alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s zijn en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2.      Voor de Zakelijke klant geldt dat alle genoemde bedragen in de offerte in euro’s zijn en exclusief BTW, daarbij wordt apart de btw bedragen vermeld.
 3.      ICENTI heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4.      Betaling geschiedt via bankoverschrijving, in de valuta die is gefactureerd.
 5.      Indien Klant een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, is Klant bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs.
 6.      Voor de Zakelijke klant geldt dat de Zakelijke klant bij betaling voor Producten verplicht is tot vooruitbetaling van de gehele koopprijs.
 7.      De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen door Klant te zijn voldaan.
 8.      Indien de bestelling meer dan 100.000 (zegge: tienduizend) CE-gemarkeerde FFP2 mondmaskers betreft, bestaat de mogelijkheid om de betaling in termijnen te voldoen. Indien betaling in termijn is overeengekomen – bijvoorbeeld middels deelfacturen – geschiedt dit in evenredigheid met de gemaakte afspraken. De termijnbetaling dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever plaats te vinden. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en ICENTI zijn verplichtingen inzake levering van de Producten niet nakomt, heeft de Klant de bevoegdheid betaling op te schorten.[GI(3]
 9.      De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan ICENTI mede te delen.
 10.  Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11.  Indien ICENTI besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10 Levering

 1.      Op het moment dat de bestelling door ICENTI is ontvangen, stuurt ICENTI de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan ICENTI kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van ICENTI is in beginsel 14 (zegge: veertien) dagen. De leverafspraken op de offerte zijn primair geldend. Dit betekent dat de levertijd veel sneller kan indien dat op de offerte wordt vermeld. 
 2.      Indien ICENTI de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt hij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. ICENTI is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.
 3.      De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door ICENTI of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Apeldoorn. [GI(4]
 5. ICENTI bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. ICENTI kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens ICENTI het recht om:
 8. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
  ii.     Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits ICENTI hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  iii. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
  iv.     De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
  v.      De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
 9. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van ICENTI niet gevergd kan worden, dan wel indien ICENTI tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.
 10. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is ICENTI gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door ICENTI blijven in het eigendom van ICENTI, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van ICENTI door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt ICENTI zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan ICENTI verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van ICENTI te vestigen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid [GI(5]

 1. Indien Klant de mondmaskers niet gebruikt conform de richtlijnen en dit gebruik gezondheidsschade tot gevolg heeft, dan is ICENTI niet aansprakelijk voor deze gezondheidsschade.[GI(6]
 2. Hetgeen dat is bepaald in lid 3 tot en met lid 12 van dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (Zakelijke klant).
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. ICENTI is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 4. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is ICENTI nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is ICENTI enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 5. ICENTI is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door hem ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van ICENTI, verleent de Klant de bevoegdheid aan ICENTI om, als een door ICENTI ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 6. ICENTI is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. ICENTI is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 8. ICENTI is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 9. De Klant vrijwaart ICENTI voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Indien ICENTI aansprakelijk wordt gehouden, zal hij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van ICENTI met betrekking tot zijn Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van ICENTI is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien ICENTI niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ICENTI.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van ICENTI, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van ICENTI zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van ICENTI, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal ICENTI overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die ICENTI heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie [GI(7]

 1. ICENTI biedt een garantie voor de door hem geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat ICENTI de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij ICENTI te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie is 6 (zegge: zes) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien ICENTI herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van ICENTI.
 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan ICENTI te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij ICENTI overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het product binnen 6 (zegge: zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. ICENTI kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. ICENTI behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ICENTI van gegevens. Klant zal ICENTI vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan  info@ontwikkeling-icenti.ziqq.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door ICENTI in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen ICENTI en zijn Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen ICENTI en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen ICENTI en de Klant die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (Zakelijke klant) mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland.
 4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

 

[GI(1]Mocht dit in de toekomst zo veranderen dat de kosten wel voor rekening komen van de klant, dan dient deze bepaling aangepast te worden zodat deze kloppend is met de feitelijke bedrijfsvoering.

[GI(2]In de wet staat dat de bedenktijd vervalt in de situatie dat u het product verzegeld verstuurt en de consument de verzegeling verbreekt. U moet de consument wel duidelijk vooraf laten weten dat daardoor de bedenktijd vervalt!

[GI(3]Deze bepaling regelt de betaling in termijnen vanaf 10.000 maskers. Indien er sprake is van betaling in termijnen, wordt er dan gebruik gemaakt van deelfacturen? Zo niet, dan pas ik dit aan.

 

Op dit moment heb ik de termijn van 14 dagen aangehouden, omdat de Klant normaal gesproken (indien niet in termijnen wordt betaald) ook 14 dagen de tijd heeft om de factuur te betalen, zie ook lid 7.

[GI(4]Vindt de verzending plaats vanuit Apeldoorn, of heeft u uw magazijn ergens anders?

[GI(5]Let op:

– Lid 1 geldt dus voor consumenten en zakelijke klanten.

– Hetgeen dat bepaald is in lid 3 t/m lid 12 geldt conform  lid 2 alleen voor zakelijke klanten.

– Lid 13 geldt voor het gehele artikel.

[GI(6]Dit lid geldt voor zowel zakelijke als particuliere klanten (consumenten). In het algemeen geldt voor consumenten dat een artikel waarin aansprakelijkheid wordt beperkt (een exoneratie), vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn, tenzij tegenbewijs wordt geleverd. In geval van conflict zult u dus moeten bewijzen waarom het betreffende beding in uw geval niet onredelijk bezwarend is en dat de consument dus wel aansprakelijk is. Er bestaat dus een risico dat het beding eventueel vernietigd kan worden door de rechter. Het opnemen van een dergelijk beding is voor eigen risico.

[GI(7]Op dit moment geldt deze garantieregeling voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Mocht u dit anders willen regelen, dan pas ik dat voor u aan.

[GI(8]Hier kan ook een andere termijn voor worden opgenomen.

 

Daarnaast kan ik de zinsnede omtrent het telefonisch kenbaar maken van klachten weglaten indien u wil dat uw klanten alleen schriftelijk hun klacht kenbaar kunnen maken.